Općinski načelnik

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini. Mandat mu traje kao i Općinskom vijeću, odnosno 4 (četiri) godine.
Općinski načelnik ima jednog zamjenika koji zamjenjuje istoga u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti

Da li će dužnost izabrana osoba dužnost općinskog načelnika i zamjenika obnašati profesionalno ili volonterski, odlučuju same izabrane osobe.

U obavljanju izvršne vlasti, općini načelnik radi slijedeće poslove:

  • - priprema prijedloge općih akata,
  • - izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
  • - utvrđuje prijedlog proračuna
  • - upravlja nekretninama, pokretninama i ostalim imovinskim pravima u vlasništvu Općine,
  • - upravlja prihodima i rashodima,
  • - donosi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela,
  • - donosi Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel na prijedlog Pročelnika
  • - predlaže izrade prostornih planova
  • - te obavlja niz drugih poslova propisanih Zakonom, Statutom ili Odlukama Općinskog vijeća.

Radi lakšeg organiziranja rada, Općinski načelnik može formirati svoja radna tijela koja će mu pomoći i obavljanju točno preciziranih poslova.

Trenutno, poradi lakšeg funkcioniranja i koordiniranja rada svih Općinskih tijela i tvrtki, Općinski načelnik formirao je Kolegij koji se u pravilu sastaje jednom tjedno i raspravlja o bitnim pitanjima iz različitih domena rada.

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas